KULLANICI SÖZLEŞMESİ - Hiwellapp.com

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

1. HIWELL : Hiwell Teknoloji Anonim Şirketine ait internet sitesi markası ve siteye
bağlı mobil uygulama marka adıdır.

2. SİTE : www.hiwellapp.com domain adına sahip internet sitesidir.

3. UYGULAMA: HIWELL’e ait, HIWELL adını taşıyan, online mobil uygulama
marketlerinden mobil cihazlara ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen, uygulama
içi satın alma hizmetleri taşıyan uygulamadır.

4. ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme
amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır.

5. DANIŞAN : Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun
için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da
kurumlardır.

6. DANIŞMAN : HIWELL sitesi veya uygulaması aracılığıyla psikolog ve psikolojik
danışman sıfatına haiz olduğunu beyan eden ve bu beyanlarını resmi belgelerle
(diploma, sertifika vb.) ispatlamış kişileri ifade etmektedir.

7. KULLANICI : Siteyi kullanan tüm ziyaretçi, danışan ve danışman kullanıcılarının
genel tanımıdır.

8. ONLINE ÖDEME SİSTEMİ: HIWELL’in anlaştığı ödeme aracısıyla danışanın
satın aldığı hizmetin işbu Sözleşme’ de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi
kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan
çevrimiçi ödeme hizmetini.

9. ONLİNE ÖDEME HESABI: Online Ödeme Sistemi Hizmeti’nin ifa edilmesi için,
HIWELL’in işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan İyzico
tarafından yönetilen Pazar Yeri adlı ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabını.

10. SÖZLEŞME: HIWELL kullanım ve gizlilik sözleşmesini.

11. KANUN : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu.

12. YÖNETMELİK: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar
Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

1. İşbu sözleşme “HIWELL” ile HIWELL’den hizmet alma talebini uygulama ya da
site vasıtası ile ileten kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

2. Kullanıcı HIWELL sitesi veya uygulaması üzerinden hizmet alma talebini ileterek
bu kullanım sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve
tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının HIWELL
üzerinden hizmet alabilmesi için kullanım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul
etmesi gerekmektedir.

3. Bu sözleşme ile; kullanıcının HIWELL sitesinden veya mobil uygulaması
aracılığıyla alacağı danışmanlık hizmetlerinin esasları belirlenir. HIWELL bu
hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Platform Esasları
Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder.
Kullanıcılar da bu sözleşmeyi kabul etmekle mevzuata uygun davranacaklarını kabul
etmiş sayılırlar. Kullanıcılar uzman danışmanlar ile HIWELL sitesi veya
uygulamasını devreden çıkararak yürüttüğü işlemler ve/veya HIWELL tarafından
onaylanmamış tüm işlemler bu kullanım sözleşmesinin kapsamı dışındadır. Bu
konuda HIWELL bir sorumluluk kabul etmemektedir.

4. SİTE, danışan ve danışmanları çevrimiçi platformda ve sitenin mobil
uygulamasında bir araya getirir. Sitenin amacı, danışanların sitenin belirlediği paket
ücretlerini karşılamasının karşılığı olarak uzman danışmanlardan psikolojik destek ve
danışmanlık almaları amacıyla elektronik ortam sağlamaktır.

5. Danışmanlar tarafından, site içerisinde ve mobil uygulamada tıbbi teşhis ve tedavi
uygulanmayacağı, bu yönde bir vaatte bulunulmayacağı, reçete yazılmayacağı ve
danışanların reçeteli ilaç almaya yönlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Danışan
kendisine tedavi için ilaç yazılmasında ısrarcı ise danışman tarafından danışmanlık
sona erdirilebilir. HIWELL aracı hizmet sağlayıcı işbu 5. maddede belirtilen
hususların yerine getirilip getirilmediğini denetleme yükümlülüğü altında
bulunmadığı gibi bu hususta Yönetmelik uyarınca aracı hizmet sıfatıyla hareket
etmekte olup danışan danışman arasındaki hiçbir talep veya uyuşmazlığın tarafı veya
sorumlusu değildir. Sitede yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye
üye olmak gereklidir. Siteye üye olmak için kullanım ve gizlilik sözleşmesinin kabul
edilmesi gerekmektedir. Danışmanlara soru sorabilmek, çevrimiçi görüşme
yapabilmek ve danışmanlık almak için üyelik şarttır.

6. Danışan siteye kaydolurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt
eder. 18 yaş altı ziyaretçiler danışan olarak hizmet alamaz. Aynı şekilde danışman
tarafından danışanın intihar, panik atak, nöbet geçirme gibi düşünce veya eylem
içinde olduğu yönünde HIWELL’e bilgi verilmesi halinde, üyelik kabul edilmez
yahut daha sonradan anlaşılırsa üyelik derhal sonlandırılır.Kişisel bilgileri hakkında
yanlış bilgi vererek psikolojik danışmanlık alan kişiler hakkında HIWELL’ in her
türlü yasal işlem yapma hakkı mahfuzdur. Psikolojik danışmanlık esnasında danışanın
18 yaşından küçük ya da online psikolojik danışmanlık alması önerilmeyen kişilerden
olduğuna ilişkin danışman tarafından HIWELL’e bilgi verilmesi halinde psikolojik
danışmanlık derhal sonlandırılır, danışan üyelikten çıkarılır ve danışanın HIWELL
üzerinden veya aracılığıyla bir daha psikolojik danışmanlık alması engellenir.

7. Danışan, danışmanların psikolojik danışmanlık esnasında kendisine vereceği bilgi
ve tavsiyelerin HIWELL’i veya uygulamayı ya da siteyi bağlamadığını, yalnızca
danışmanın kişisel görüşleri olduğunu kabul eder. Sitenin danışanın beyan edeceği
fikir ve görüşler nedeniyle danışmanın / üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan
ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüşler nedeniyle danışanın uğrayabileceği
zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. HIWELL, danışan
verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek
zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

8. Kanun ve yönetmelik gereği danışan; danışman ile yaptığı görüşmeyi ses ve video
kaydına alamaz, aralarında geçen görüşmenin bir suretini alamaz ve bunu üçüncü
kişilerle paylaşamaz. Danışmanın da aynı kurala riayet etmesi gerekmektedir.
Danışanın ya da danışmanın ilgili kurala riayet etmemesi cezai yaptırım sebebidir.
HIWELL sözleşmede yer alan kurallara uyulmaması sebebiyle hem siteye üyeliği
hem de danışmanlık görevini sona erdirme hakkına sahiptir. Danışan, üçüncü kişilerin
ya da danışmanın kişisel verilerini sakladığı halde Kanun kapsamında cezai ve hukuki
yaptırımları kabul eder. İşbu kanundan doğan sorumluluk, tarafların kullanıcı ve
gizlilik sözleşmelerini kabul etmesiyle başlar. HIWELL tarafların bu konudan doğan
zararlarını kabul etmemekte olup zararlar yalnızca buna neden olan tarafı/tarafları
bağlar. Danışan veya danışmanın bu sözleşmede yer alan maddeleri ihlali nedeni ile
herhangi bir hukuki işlem başlatılırsa HIWELL’ in danışana veya danışmana karşı
kullanıcı/gizlilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma
hakkı mahfuzdur.

9. Taraflar HIWELL’ de bulunan tüm uygulama kayıtlarının HIWELL tarafından
işlem tarihini izleyen 3 yıl süreyle saklanacağını ve söz konusu kayıtların bir delil
sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. HIWELL işbu kayıtları
herhangi bir kişi ve kurumla tarafların onayı olmaksızın paylaşmaz ve bu hususta
taraflara taahhütte bulunur.

10. Danışan ve danışmanlar HIWELL aracılığı ile özellikle Kanuna ve hukuka aykırı,
tehdit, şantaj, hakaret, iftira içeren bilgi, yazı, görsel ve her türlü içerik
göstermeyeceğini, göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yapılan hukuka
aykırı işlemler tarafları bağlamakta olup HIWELL herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.

11. HIWELL mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için istediği bir süre
zarfında durdurma hakkına sahiptir.

12. Danışan HIWELL üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve
kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Danışan üyelik bilgilerini
kimseyle paylaşmayacağını ve şahsına münhasır olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder. HIWELL danışanın kişisel bilgilerini diğer danışanlar ya da üçüncü kişilerle
paylaşmaz. Danışan; HIWELL’ den sadece kişisel psikolojik danışmanlık için
faydalanabileceğini, HIWELL’ de bulunan hiçbir hizmeti ticari ya da şahsi amaçla
başkalarına kullandıramayacağını beyan eder. Kullanılan sisteme erişim araçlarının
(kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak
tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen danışanın
sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Danışanların HIWELL mobil uygulamasına
girişlerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,
kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya
üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar için HIWELL herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir.

13. HIWELL işbu kullanım sözleşmesi uyarınca her zaman danışanlarının kendisinde
kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep
telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir. Danışan istemediği
takdirde üyelikten ayrılarak bu bilgilendirmelerin kendisine gönderilmesini
engelleyebilir. Fakat danışan işbu kullanıcı/gizlilik sözleşmesini onaylarken ayrıca
izin vermesi halinde bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve
bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

14. Danışan, HIWELL sitesine ya da mobil uygulamasına erişim sağlamak için
kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu
olup HIWELL hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten / hizmetleri
kullanamamaktan dolayı HIWELL’i sorumlu tutamaz.

15. HIWELL siteyle ya da mobil uygulamayla ilgili sorunların çözülmesi için
kullanıcılarının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır.

Cayma Hakkı
16. Anlık İleti Paketi almış bir Danışana 24 saat içinde cevap verilmemesi halinde
HIWELL’in takdirine bağlı olarak, aynı uzmanlık alanında bulunan yeni bir danışman
önerilecek ya da danışan ücreti geri ödenecektir.

17. Danışan, bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden
olduğunu, HIWELL’in sunduğu üyelik çeşitlerinde hizmeti kullanmadığından bahis
ile bedel iadesi, mahsup veya devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan
eder. Bu programa uymadığı için hiçbir danışan HIWELL’ den herhangi bir bedel
talep edemez. Fakat danışan bu hizmetten mücbir sebepler nedeniyle
yararlanamadığını bildirirse HIWELL haklı sebep gördüğü takdirde danışana yeni bir
psikolojik danışmanlık paketi sunabilir veya bedel iadesi yapabilir. HIWELL her
zaman danışandan mücbir sebebin varlığını ispata yarar belge sunmasını talep
edebilir. Danışanın danışmanından memnun kalmaması durumunda ise ayda 1 kereye
mahsus HIWELL tarafından kendisine ücreti mukabilinde hizmetten yararlanmak
üzere yeni bir danışman önerilir.

18. Danışanın HIWELL’e üyelik kaydı yapması kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm
maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği
anlamına gelir. İşbu Sözleşme danışanın siteye ya da mobil uygulamaya üye olması
anında akdedilmiş ve aynı anda yürürlüğe girmiştir.

ÜYELİK PAKETLERİ

19. HIWELL danışanlara üç farklı üyelik seçeneği sunmaktadır. Bu üyeliklerin
süreleri ise danışanın isteğine göre şekillenmekte olup süreler HIWELL’in uygun
gördüğü şekilde haftalık, 4 haftalık ya da 12 haftalık olarak belirlenmektedir. Danışan
ödeme yaptığı süre boyunca danışmanından hizmet alacaktır.

20. Danışan Anlık İleti üyelik paketini aldığı takdirde danışman ile 7/24 mesaj yolu
ile görüşebilecektir. Danışana günde en az bir kere cevap verilecektir.

21. Danışanlara sunulan ikinci pakette ise danışanın; seçtiği danışman ile haftada bir
seans toplam 50 dakika psikolojik danışmanlık hizmeti alması şeklinde olacaktır.
İkinci paket görüntülü görüşme paketi olarak adlandırılır.

22. Danışanlar; bir ve ikinci üyelik paketlerini içeren yazılı ve görüntülü danışma
hizmetlerini içeren üçüncü bir tercihte de bulunabilirler. İşbu üçüncü paket diğer her
iki paketin tüm özelliklerini kapsamaktadır.

23. Danışan bu üyelik paketlerini kredi kartı, banka kartı veya HIWELL’in sunduğu
diğer ödeme yöntemleri aracılığıyla satın alabilir. HIWELL tarafından danışana geri
ödeme yapılması kabul edildiği takdirde danışanın satın alma yöntemi ile geri iade
yapılacaktır. HIWELL kullanıcı sözleşmesinin 11. Maddesindeki hususların
geçerliliği halinde geri ödeme ya da danışana yeni bir danışman önerme
seçeneklerinden birini kullanabilir.

24. Danışanlara üyelik paketlerini satın alırken ödeme ekranında varsa indirim
kodlarını kullanmaları için seçenek sunulur. Kullanıcılara sunulan indirim kodları
kişiye özel olup bir defaya mahsustur. Süresi geçmiş indirim kodları sitede veya
mobil uygulamada kullanılamaz. HIWELL süresi geçmiş indirim kodunun
kullanıldığını ya da birden fazla aynı kodun kullanıldığını tespit ettiği takdirde
kullanıcıdan yasal faiziyle birlikte bedel talep etme hakkını saklı tutar.

25. HIWELL, işbu Sözleşmeyi zaman zaman, tamamen veya kısmen kendi takdirine
bağlı olarak değiştirebilir veya aynı şekilde bunlara ilişkin yeni şart ve koşullar
uygulayabilir (toplu olarak “Güncellemeler”). Kural olarak, Güncellemeler, e-
postalar göndererek veya ilgili platformlar vasıtasıyla duyurular yayınlanarak
yapılacaktır ve duyuru tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

26. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.

Başlayın