KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ - Hiwellapp.com

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)Hiwell Teknoloji Anonim Şirketi ticaret unvanlı şirket (“Şirket”, “Hiwell” veya “Biz”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri (“Kullanıcı”, “Siz”) kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Platformlarımız Aracılığıyla Kullanıcılarımızdan Aldığımız Kişisel Veriler Ve Verileri İşleme Amacımız

– Telefon numarası: Platformlarımızdaki hesabınızı aktifleştirmek ve seanslarda teknik problem yaşadığınızda ya da seans saatleri ile ilgili size ulaşabilmek için, kimliğinizi doğrulamak için.

– Email: Seanslarınızı hatırlatmak, kimliğinizi doğrulamak, psikoloğunuzdan mesaj aldığınızda ve hizmetler hakkında bilgilendirmek için, hizmetlerimize, kampanyalara veya Platformlara ilişkin sizi bilgilendirmek, hizmet güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek, müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.

– Platform’a kaydolurken verilen yanıtlar: Uzmanlık alanı en uygun psikologla eşleştirilmeniz için.

– Device id: Mesaj gönderebilmemiz için, hizmet güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek, müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.

– IP Bilgisi: Lokasyon bazlı ödeme sisteminde ayarlama yapmak için.

– Kullanıcıların Platformlar içindeki aksiyonları (hangi sayfalarda dolaştıkları): Platformları daha user-friendly hale getirmek için Platform içi hareketleri incelemek için.

Hiwell’de danışan-danışman görüşmeleri görüntülü konuşma aracılığıyla yapılmaktadır, görüntülü konuşmalarınız kesinlikle kaydedilmez. Mesajlarınız da şifreleme yöntemiyle kilitli şekilde korunur. Kendinize dair verdiğiniz bilgiler işbu Politika çerçevesinde korunur. Psikoloğunuza kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde iletilmez, sadece uygulamada “Takma İsminiz” kısmına gireceğiniz isim iletilir. Tüm psikologlarımız danışan gizliliği konusunda katı etik eğitimlerden geçmiştir, ve gerek kendileri ile yapılan gizlilik sözleşmeleri gerekse de Şirketimiz tarafından alınan tedbirler kapsamında size dair hiçbir bilgiyi bir başkasıyla paylaşmazlar.

Satın alınan hizmetin ödenmesi için ilgili üçüncü kişi ödeme hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Kişisel Verilerin Kimlerle Paylaşıldığı

Şirket, aşağıda yer alan kişisel verilerinizi aşağıdaki kişilerle paylaşır:

– Telefon numarası: Gerekli olduğu durumlarda kullanıcıların psikologlarıyla (seans saati konusunda bir değişiklik olabilir ya da ulaşamıyorsak)

– Uygulamanın başındaki sorulara verilen yanıtlar: Eşleştiğiniz psikologlarla paylaşıyoruz. Bu sayede psikologlar sizin hakkınızda görüşmeden evvel bilgi sahibi olabiliyor.

– Device ID: Google Firebase ve Apple servisleriyle mesaj atıyoruz. Mesaj servislerini kullanabilmek için onlarla paylaşıyoruz.

– Kullanıcıların uygulama içindeki aksiyonları: Google Firabase ile paylaşıyoruz.

– Kullanıcıların websitesindeki aksiyonları: Google Analytics ile paylaşıyoruz.

Uygulamayı kullandığınız esnada psikoloğunuza öncelikle“Takma İsminiz” kısmına gireceğiniz isim iletilir. Ardından, almış olduğunuz danışmanlık hizmetinin sağlanmasıyla beraber, hizmet bedelinin size yansıtılabilmesi ve sizden tahsil edilebilmesi için isim, soy isim ve fatura adresi bilgileriniz psikoloğunuzla paylaşılır. Tüm psikologlarımız danışan gizliliği konusunda katı etik eğitimlerden geçmiş olup size dair hiçbir bilgiyi bir başkasıyla paylaşmazlar.

Hiwell, kişisel verilerinizi; Hiwell’in kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla sizin izniniz olmadan (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Hiwell’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Yeniden yapılanma, satış veya birleşme durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, ilgili üçüncü tarafa aktarabiliriz. İşbu Aydınlatma Metninde sayılan durumlarla sınırlı olmak üzere, Şirket tarafından kişisel verilerinizin KVKK’da yer alan şartlar uyarınca yurt dışına aktarılabileceğine de açık rıza göstermektesiniz.

Anonim Veriler ve Verilerin İmhası

Şirket, aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım alışkanlıklarına ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri bir grup veya birey olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. Şirket, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Şirket, Siz’in tarafınızdan sağlanan verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle güvenli bir şekilde saklar. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin talebiniz üzerine, Şirket tarafından re’sen veya yasal zorunluluklar sebebiyle KVKK kapsamında imha gereksinimi ortaya çıkması halinde, kişisel verileriniz KVKK uyarınca, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmek suretiyle imha etmektedir. Ancak, talebiniz halinde, uygun yöntem, gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi adresine iletebilirsiniz. İlgili kişiler olarak Siz’ler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

Adres: DUDULLU OSB MAH. DES-2 CAD. TEKNOPARK BİNASI NO: 8 İÇ KAPI NO: 107 ÜMRANİYE/ İSTANBUL

E-posta: kisiselveri@hiwellapp.com

İşbu Aydınlatma Metni 24.04.2021 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenerek Gizlilik Politikası’nda belirtilen Platformlar üzerinden yayınlanacaktır.
Başlayın